tuyên bố khai thác mỏ sa thạch được cấp bằng sáng chế để bán