sơ đồ dòng chảy về các ngành công nghiệp khai thác