tuyên bố cấp bằng sáng chế khai thác vàng nome 2022