hệ thống điện thoại di động để chuẩn bị quặng đồng