ảnh hưởng đến độ bền của bê tông bằng cách sử dụng cát sản xuất