các loại khai thác vàng khác nhau và máy móc được sử dụng trong cơn sốt vàng california