pound chân cần thiết để nghiền một lon nhôm có thể