báo cáo nghiên cứu tiền khả thi smeda bằng pakistan pdf